1
Extended Learning to platforma do szkole?, stworzona przez PAIZ. To narz?dzie pomagaj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w program?w szkoleniowych, przy u?yciu najnowszej technologii ? mobilnego dost?pu, spo?ecznej nauki albo bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia utworzenie efektywniejszych szkole?, wymian? wiedzy pomi?dzy uczestnikami i monitorowanie rezultat?w szkole?.

Comments

Who Upvoted this Story